trruenaz
Home / MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1- TARAFLAR

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) kapsamında iş bu sözleşme taraflar arasında yapılmıştır. Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan şirket bundan sonra StudentinTurkey olarak anılacaktır. Hizmet Sağlayıcının sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi bundan sonra ALICI olarak anılacaktır. Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesi bundan sonra studentinturkey.com olarak anılacaktır.

Taraflar: StudentinTurkey ve ALICI (Hizmeti Kullanan)

1.1   HİZMET SUNAN 

KONALGA EĞİTİM DANIŞMANLIK ORG. AJANS TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Mimar Sinan Mh. Hakimiyeti Milliye Cd. No:57/10 Üsküdar İstanbul

Mersis No : 0576050039249763

Telefon: +90(216) 6060510 – +90(212) 5341040

E-posta: [email protected]

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

SÖZLEŞME KONUSU

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusudur.

İşbu sözleşmenin konusu, StudentinTurkey’nin, hizmeti satın alan ALICI’ya hizmet satışını yaptığı, işbu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşmenin konusu, StudentinTurkey’nin, hizmeti satın alan ALICI’ya hizmet satışını yaptığı, iş bu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. (Şirketler için)

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

3.1 İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

–        Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Organizasyonları

–        Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlıkları

–        Online Eğitim

–        Yabancılara Yönelik Oturum İzni ve Sağlık Sigortası

–        Sertifika Programları ve Dil Kursları

–        Seminer ve Konferans

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, StudentinTurkey’nin, www.studentinturkey.com web sitesi üzerinden, ALICI tarafından satın alındıktan sonra gerçekleşecektir.

Verilecek hizmetin tüm detayları belirtilecek ve ifa esnasında ALICI’nın ifaya konu olan evraklar, belge ve bilgilerini StudentinTurkey’e tam ve doğru biçimde ulaştırmaması halinde StudentinTurkey edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin StudentinTurkey’nin sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, StudentinTurkey’nin konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, StudentinTurkey’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.studentinturkey.com Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve Müşteri (ALICI), Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 StudentinTurkey, sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak www.studentinturkey.com ‘da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Eğitim ve hizmetlerin içeriği, eğitim ve hizmetin ifası esnasında, muhtelif sebeplerden ötürü değişiklik gösterebilir. Bu durumda ALICI’ya ücret iade hakkı doğmamaktadır.

5.4 ALICI’nın hizmetin ifası için gerekli belge, bilgi ve dökümanları istenilen özelliklerde ve sürede, tam ve eksiksiz olarak, istenilen yollarla StudentinTurkey’e göndermemesi; gönderdiği belge ve bilgilerin sahte ya da gerçeği yansıtmaması halinde ya da vermiş olduğu e-posta, ad-soyad, telefon bilgisi gibi bilgilerin hatalı olması durumunda sorumluluk ALICI’ya aittir. ALICI kaynaklı hatalardan ötürü StudentinTurkey mesuliyet kabul etmez.

5.5 ALICI’nın, StudentinTurkey tarafından belirtilen tarih ve saatte, Türkiye sınırları içerisinde belirtilen adreste olmamasından ötürü doğacak sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir.

5.6 Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.7 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ALICI’ya vize vermemesi, sınır dışı etmesi ile üniversitenin öğrencinin kaydını gerçekleştirmemesi, Göç İdaresi’nin vize vermemesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Denklik onaylamaması gibi resmi prosedürlerden StudentinTurkey sorumlu değildir.

5.8 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz. (Şirketler için)

5.9 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri TARAFLAR arasında okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliklerin hizmet satışı tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 6 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

6.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

6.3 Banka havalesi, EFT ya da SWIFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi, SWIFT ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 3 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, StudentinTurkey hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

6.4 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini StudentinTurkey’e ödememesi halinde, StudentinTurkey sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 7 – CAYMA HAKKI:

Önemle belirtiriz ki, sunulan aracılık hizmetine ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 8 – BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, darbe, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu mücbir sebepler olması halinde ifa imkansızlığı olarak değerlendirilecek olup, Daha önce ödenen ödemelerin ALICI’ya geri ödenmesi StudentinTurkey’nin tasarrufunda olacaktır.

StudentinTurkey’nin web sitesi için kullandığı e-posta adresi: [email protected] olup ALICI ile yapacağı tüm yazışmalar bu e-posta adresi ya da @studentinturkey.com uzantılı adreslenden yapılacaktır. E-posta adresinin değişmesi halinde StudentinTurkey’nin ALICI’ya vereceği diğer e-posta adresi yeni yazışma adresi olacaktır.

 

Madde 10 – YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Müşteri’nin veya Hizmet Sağlayıcı’nın ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler. (Şirketler için)

HİZMET SUNAN :

KONALGA EĞİTİM DANIŞMANLIK ORG. AJANS. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde kurulmuştur.